Drukuj
Odsłony: 0

Deklaracja dostępności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne A do budynku znajduje się od ul. Słowackiego 10. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście B do budynku znajduje się również od ul Słowackiego i jest ono w pełni przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych przeszkód architektonicznych, aby wejść z zewnątrz do korytarza znajdującego się w przyziemiu budynku, a następnie do windy, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie kondygnacje budynku. W korytarzu obok windy oraz na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W ciągach schodowych pierwszy i ostatni stopień schodów posiada kontrastowe oznaczenie. W budynku znajduje się winda od strony ul. Słowackiego – wejście B.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy tj. poprzez tablice informacyjne przy klatce schodowej z oznaczeniem pięter i wskazaniem numerów pomieszczeń. W windzie również zamieszczony jest opis pięter wraz z lokalizacją Jednostki w budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Z boku budynku od strony ul. Wały Jagiellońskie znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla niepełnosprawnych, oznaczonymi znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T29, w odległości mniejszej niż 50 metrów od wejścia B do budynku przy ul. Słowackiego 10 .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Każdym wejściem do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.